Όροι χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου www.glimmerbeauty.gr, εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα», έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «Αικατερίνα Κωτσαλίδη», εφεξής «Εταιρεία», που εδρεύει στην Πάτρα, Τσαμαδού 48, 26222, με ΑΦΜ 138694980 / Γ’ ΔΟΥ Πατρών, αρ. ΓΕΜΗ 148838816000, τηλέφωνο 2610335997, email info@glimmerbeauty.gr.

 

1. Γενικοί Όροι

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Εταιρείας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους περιλαμβανομένους σ’ αυτήν κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της. Ο δε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να τους διαβάσει προσεκτικά πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και εάν δεν συμφωνεί δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση η εξακολούθηση της χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες (τυχόν) αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε άλλη αλλαγή ή προσθήκη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστική ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους επισκέπτες/χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας των ιστοσελίδων είτε λόγω ανωτέρας βίας ή από υπαιτιότητα τρίτων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, αναληθή ή ανακριβή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα τρίτων (προμηθευτών) τα οποία πωλούνται ή προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους τρίτους προμηθευτές.

 

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Εταιρεία μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγχει ούτε την ασφάλεια αλλά ούτε και το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης του περιεχομένου των τρίτων. Η Εταιρεία δικαιούται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου χωρίς προειδοποίηση, αν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.

Η Εταιρεία παρέχει τα διαθέσιμα προϊόντα και εμπορεύματά της μέσω της ιστοσελίδας της «όπως ακριβώς έχουν και βρίσκονται». Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στην υλικοτεχνική υποδομή του χρήστη (ενδεικτικά: τον υπολογιστή ή την ταμπλέτα του).

 

4. Ευθύνη του Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρουμε ότι η χρήση που κάνουν δεν πρέπει να προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία, σε οποιονδήποτε τρίτο, τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να μην προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού, να μην αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια σχέσεων εμπιστευτικότητας, να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα οποιουδήποτε, να μην μεταδίδουν με οιοδήποτε τρόπο ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

 

5. Ασφάλεια

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση χρήστη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη είναι ο κωδικός εισόδου (username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας, την αλλαγή του μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, η Εταιρεία προτείνει τη χρησιμοποίηση όχι μόνο γραμμάτων και αριθμών αλλά και συμβόλων για τη δημιουργία ισχυρού password.

Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση.

Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο απαγορεύει την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

Κρυπτογράφηση

Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που λαμβάνει και κατόπιν τις επεξεργάζεται. Σε όποιο σημείο του site εισαχθούν προσωπικά δεδομένα υπάρχει κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι μια μέθοδος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι να φτάσει στον αποδέκτη, ο οποίος με τη χρήση κλειδιού, αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες. Κατά το στάδιο της παραγγελίας, όλη η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και των συστημάτων της Εταιρείας κρυπτογραφούνται με τη χρήση κλειδιού, με την προϋπόθεση πως ο χρήστης έχει συνδεθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς.

Απόρρητο συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλες οι πληροφορίες του χρήστη που διαβιβάζονται στην Εταιρεία θεωρούνται και είναι άκρως εμπιστευτικές.

Οι χρήστες θα λαμβάνουν ενημερωτικά Newsletters μόνον εφόσον το επιθυμούν και το δηλώνουν κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους ως μέλη στην ιστοσελίδα ή σε απευθείας εγγραφή τους στο ενημερωτικό Newsletter της Εταιρείας.

 

6. Newsletters

Για την εγγραφή του χρήστη στα Newsletters του ηλεκτρονικού καταστήματος o χρήστης, αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, επιλέγει επιπλέον τη σχετική ένδειξη περί αποδοχής λήψης newsletters. Ο χρήστης δύναται σε κάθε περίπτωση να άρει τη συναίνεσή του στη λήψη ενημερωτικών - διαφημιστικών δελτίων (newsletters) είτε επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη στη βάση κάθε τέτοιου δελτίου είτε τροποποιώντας την επιλογή του στη φόρμα του λογαριασμού πελάτη που διατηρεί.

 

7. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των προμηθευτών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, αντιγραφή, μηχανική, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή ή αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, η μεταβίβαση κάθε μορφής των δικαιωμάτων που συνδέονται με το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος και η τροποποίηση του περιεχομένου ή του λογισμικού, επιμέρους ή ολόκληρου ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού με σκοπό την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα ονόματα, εικόνες, σχήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται/εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς και τα προϊόντα/εμπορεύματα, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων, η δε εμφάνισή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση, παραχώρηση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη. Κατ’ επέκταση δε μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να γίνουν παραγγελίες προϊόντων ή και υπηρεσιών, είναι πιθανό να ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη των προσωπικών του στοιχείων (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων το αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση προϊόντων. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι οι συνεργάτες της Εταιρείας, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που μεσολαβούν για την παράδοση των προϊόντων, και οι τυχόν τράπεζες μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών σύμφωνα με την επιλογή του χρήστη.

Ο χρήστης έχει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης για τα προσωπικά του δεδομένα. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του ηλεκτρονικού καταστήματος για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να τα αλλάξει ή και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και φυσικά επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι οι χρήστες έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που ο χρήστης θα δηλώσει, στο πλαίσιο της συναλλαγής του με την Εταιρεία για παραγγελία ή αγορά προϊόντων, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων ή για την ενημέρωση του χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων με σχετική δήλωσή του προς την Εταιρεία ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία.

 

 9. Cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δικαιούται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην υπολογιστική συσκευή του χρήστη, δεν επεξεργάζονται ούτε εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε στοιχείο ή αρχείο από τον υπολογιστή του αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, ή για λόγους marketing. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον εξοπλισμό του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να επωφεληθεί των εξατομικευμένων λειτουργιών χρήσης που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα.


10. Παραγγελίες

α. Τρόποι Παραγγελίας

- Παραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα στο www.glimmerbeauty.gr

Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατηγορίες του κεντρικού MENU ή τον μηχανισμό αναζήτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος προκειμένου να βρει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει τα προϊόντα στο Καλάθι του από την προϊοντική σελίδα κάνοντας κλικ στο link "ΚΑΛΑΘΙ". Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στο καλάθι του κάνοντας κλικ στο link "Το καλάθι μου" το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Προκειμένου να ολοκληρώσει την αγορά θα πρέπει να ορίσει τρόπο πληρωμής και αποστολής.

- Τηλεφωνική Παραγγελία στο 2610335997


β. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.


γ. Ακύρωση Παραγγελίας

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εταιρεία ή με αποστολή e-mail, σε κάθε περίπτωση πριν από την αποχώρηση της παραγγελίας από την Εταιρεία.

 

11. Τρόποι Πληρωμής

α. Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Η Εταιρεία δέχεται πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard. Για  να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Eurobank. Ο πελάτης μόλις ολοκληρώσει την καταχώριση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχει αγοράσει ο πελάτης από το ηλεκτρονικό κατάστημα.


β. Πληρωμή μέσω Paypal

Η εξόφληση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον λογαριασμό Paypal του πελάτη. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσω του website του Paypal και κατά την διάρκειά της καμία προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.


γ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Η εξόφληση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή μέσω e-banking. Είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα και ο αριθμός της παραγγελίας στην αιτιολογία. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει εντός 5 (ημερολογιακών) ημερών από την παραγγελία. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσα σε αυτό το διάστημα, η παραγγελία ακυρώνεται. Εφόσον υπάρχουν έξοδα συναλλαγής, βαρύνουν τον πελάτη. Η παραγγελία αποστέλλεται αφού επιβεβαιωθεί η κατάθεση.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί:

EUROBANK GR02 0260 3440 0005 5020 0816 077

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR12 0171 4130 0064 1314 5034 536

 ΕΘΝΙΚΗ GR14 0110 2910 0000 2916 1172 522

Δικαιούχος: Κωτσαλίδη Γεωρ. Αικατερίνα

 

δ. Μέθοδος Αντικαταβολής

Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται από τον πελάτη προς τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στον χώρο του πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει με μετρητά την αξία της παραγγελίας. Το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή διαμορφώνεται στα 2,50€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).


**Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί να παραλάβει το δέμα και το δέμα επιστραφεί στο κατάστημα, τότε οποιαδήποτε επόμενη παραγγελία προς τον ίδιο πελάτη θα αποστέλλεται μόνο εάν έχει πληρωθεί με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής (κάρτα, paypal, τραπεζική κατάθεση/μεταφορά)


12. Κόστος και Τρόπος Αποστολής

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται μέσω ACS Courier και Speedex.

Η παράδοση των προϊόντων συνήθως πραγματοποιείται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Για αγορές συνολικού κόστους 60€ και άνω ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

Για αγορές συνολικού κόστους κάτω των 60€ ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής 3,00€.

 

13. Πολιτική Επιστροφών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντων ή επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

1. Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει γνώμη, θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παρέλαβε, με την προϋπόθεση ότι αυτό τηρεί τους παρακάτω όρους:

- Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση εντός της αρχικής συσκευασίας του (η συσκευασία να έχει μείνει άθικτη και να μην έχει ανοιχτεί), να μην έχει υποστεί φθορά και να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (Απόδειξη Λιανικής ή Τιμολόγιο).

- Απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής αποτελεί η σφραγίδα του courier.

Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής, τα οποία θα αφαιρεθούν από την αξία του προϊόντος που επιστρέφει. Εάν η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει μέσω αντικαταβολής, το επιστρεφόμενο ποσό θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης. Εάν η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας ή PayPal, τότε το ποσό θα επιστραφεί στην κάρτα ή το λογαριασμό στο PayPal, αντίστοιχα.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνει μόνο με την ACS Courier ή τη Speedex. Δέματα που επιστρέφονται με άλλη μεταφορική με χρέωση παραλήπτη δεν θα γίνονται δεκτά.


2. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή δικού μας λάθους (παραλαβή διαφορετικών κωδικών από αυτούς που ζητήθηκαν) ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παρέλαβε και το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (Απόδειξη Λιανικής ή Τιμολόγιο).

Επιστρέφοντας το προϊόν ο πελάτης έχει δύο επιλογές. Μπορεί να ζητήσει:

Επιστροφή Χρημάτων: Σε αυτή την περίπτωση το κόστος επιστροφής αυτών των προϊόντων θα επιβαρύνει εξ' ολοκλήρου την εταιρεία μας και θα επιστραφεί στον πελάτη το συνολικό ποσό που κατέβαλλε, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εξόδων αποστολής. Εάν η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει μέσω αντικαταβολής, το επιστρεφόμενο ποσό θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης. Εάν η πληρωμή της παραγγελίας έχει γίνει μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας ή PayPal, τότε το ποσό θα επιστραφεί στην κάρτα ή το λογαριασμό στο PayPal, αντίστοιχα. Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνει μόνο με την ACS Courier ή τη Speedex.

ή

Αντικατάσταση προϊόντος: Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος επιστροφής αυτών των προϊόντων αλλά και το κόστος αποστολής του είδους προς αντικατάσταση θα επιβαρύνει εξ' ολοκλήρου την εταιρεία μας. Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνει μόνο με την ACS Courier ή τη Speedex.

 

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων

Η επιστροφή προϊόντος γίνεται μόνο μετά από επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Ο πελάτης επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2610335997 ή μέσω e-mail στο info@glimmerbeauty.gr, δηλώνοντας το αίτημά του. Ωράριο επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 17:00.

2. Με την επικοινωνία μαζί μας, θα λάβει από εμάς οδηγίες σχετικά με την επιστροφή του δέματος σε εμάς.

3. Στην περίπτωση αλλαγής προϊόντων, θα ζητήσουμε τους νέους κωδικούς που θέλει να παραλάβει. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων και εάν η πληρωμή είχε γίνει με αντικαταβολή, θα ζητήσουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να καταβάλουμε το επιστρεφόμενο ποσό.

4. Ο πελάτης προετοιμάζει το πακέτο για επιστροφή και το κλείνει έτσι ώστε το περιεχόμενο να είναι προστατευμένο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε την ίδια είτε άλλη συσκευασία.

5. Επικοινωνεί με την ACS Courier ή τη Speedex για να κανονίσει την παραλαβή του πακέτου προς επιστροφή και αποστέλλει το δέμα στη διεύθυνση Τσαμαδού 48, 26222, Πάτρα.

 

Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την ασφάλεια και ασφάλιση προϊόντων που επιστρέφονται μέσω άλλων μεταφορικών εταιρειών, πλην της μεταφορικής που έχουμε υποδείξει.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει επιστροφές προϊόντων τα οποία δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Επιστροφών.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, το ποσό θα καταβάλλεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου και της αίτησης επιστροφής και αφού η εταιρεία μας έχει ελέγξει ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για επιστροφή.

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Όλοι οι όροι χρήσης του παρόντος είναι ουσιώδεις. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται γι’ αυτό τον λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων.